3e Tochtweg 9b, 2841 LM Moordrecht

info@kwaadsteniet.nl

0180 322 864

We hebben de volgende certificering voor het uitvoeren en begeleiden van grond-, weg- en waterwerken, alsmede cultuurtechnische werken en aanleggen en onderhouden van groenwerkzaamheden.
– ISO 9001
– ISO 14001
– VCA**

Daarnaast hebben we een procescertificaat voor een beoordelingsrichtlijnuitvoering (water)bodemsanering.
– BRL SIKB 7000
– ISO 14001
– CO2 prestatieladder via SKAO

ISO 9001

Een internationale norm voor kwaliteitsmanagement is de ISO 9001. Dit instrument helpt processen te optimaliseren en te structuren. Zo kan er efficiënter gewerkt worden, maar ook problemen kunnen tijdig worden gesignaleerd. Hierdoor kunt u als klant centraal staan.

BRL SIKB 7000

We hebben uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methode. (BRL SIKB 7001) Met dit certificaat zijn wij bevoegd bodemsaneringen uit te voeren. Wij beschikken zelf over een deconterminatie unit en een hydraulische rupskraan met overdrukcabine. Hierdoor kunnen wij op een flexibele en goede manier werken met vervuilde grond tot een goed einde brengen.

ISO 14001

Een internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.
VCA**
VCA betekend Veiligheid gezondheid en milieuChecklist Aannemers. Maar het is meer dan een checklist. Het is in feite een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem